Запущен обновленный официальный сайт Совета по отбору судей Кыргызской Республики. Сайт доступен по адресу: www.otbor.sot.kg.
 

Объявление

Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кенеши

 

К У Л А К Т А Н Д Ы Р У У

 

 

Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча ке?еши Ысык-К?л областынын Ак-Суу райондук сотунун 3 бош кызмат ордуна, Ысык-К?л областынын Балыкчы шаардык сотунун 3 бош кызмат ордуна, Ысык-К?л областынын Жети-?г?з райондук сотунун 3 бош кызмат ордуна, Ысык-К?л областынын Ысык-К?л райондук сотунун 5 бош кызмат ордуна, Ысык-К?л областынын Каракол шаардык сотунун 4 бош кызмат ордуна, Ысык-К?л областынын Т?п райондук сотунун 3 бош кызмат ордуна, Ысык-К?л областынын То? райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна, Нарын областынын Ак-Талаа райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна, Нарын областынын Ат-Башы райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна, Нарын областынын Жумгал райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна, Нарын областынын Кочкор райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна, Нарын областынын Нарын шаардык сотунун 3 бош кызмат ордуна, Нарын областынын Нарын райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна, Талас областынын Бакай-Ата райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна, Талас областынын Кара-Буура райондук сотунун 3 бош кызмат ордуна, Талас областынын Манас райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна, Талас областынын Талас шаардык сотунун 3 бош кызмат ордуна, Талас областынын Талас райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна, Баткен областынын Баткен райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна, Баткен областынын Кадамжай райондук сотунун 4 бош кызмат ордуна, Баткен областынын Кызыл-Кыя шаардык сотунун 3 бош кызмат ордуна, Баткен областынын Лейлек райондук сотунун 2 бош кызмат ордуна, Баткен областынын С?л?кт? шаардык сотунун 2 бош кызмат ордуна сынактык тандоо жарыялайт.

 

Арызды жана документтерди Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти 2016-жылдын 14-мартынан 3-апрелине чейин 20 к?н ичинде 09:00д?н 18:00г? чейин кабыл алат. Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Султан Ибраимов к?ч?с?, 64, 4-кабат, 8-кабинет. Кошумча маалыматты (0312) 48-61-13 жана (0558) 88-72-34 телефон номерлерине чалып же www.otborsudei.kg сайтынан алууга болот.

 

Арызга тиркел??ч? документтер:

1) паспорттун к?ч?рм?с?;

2) жогорку юридикалык билими ж?н?нд?г? дипломдун нотариалдык к?б?л?нд?р?лг?н к?ч?рм?с?;

3) эмгек китепчесинин к?б?л?нд?р?лг?н к?ч?рм?с?, юридикалык кесипте эмгек стажын тастыктаган башка документтер;

4) сынакка катышуу к?н?н? чейин бир жылдан ашпаган убакыт мурда берилген саламаттыгынын абалы ж?н?нд? медициналык кортунду (№086/у ?лг?с?нд?г? справка);

5) Кыргыз Республикасынын «Судьяларынын статусу ж?н?нд?г?» конституциялык Мыйзамдын 17-беренесинин 2-б?л?г?нд? жана «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу ж?н?нд?г?» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ?зг?рт??л?р менен толуктоолорду киргиз?? тууралуу» конституциялык Мыйзамынын 2-беренесинин 2-б?л?г?нд? каралган талапкерге коюлуучу кошумча талаптардын болушун ырастоочу документ.

Кыргыз Республикасынын «Судьяларынын статусу ж?н?нд?г?» конституциялык Мыйзамдын 17-беренесинин 2- б?л?г?н? ылайык жергиликтуу соттун судьясынын кызматын ээл??г? биринчи жолу талапкерленген жана судьялык эмгек стаждары жок адамдарга, ошондой эле судьялык эмгек стаждары бар адамдарга, ошол эле убакта алардын конкурска катышууга арыз бергендиги менен судьялык кызматтан бошотулган же судьялык ыйгарым укугу токтотулган м??н?тт?н ортосундагы тыныгуу он жылдан ашса квалификациялык экзаменди бер??н?н натыйжалары боюнча берил??ч? сертификаттын болушу.

6) талапкердин инсандыгын м?н?зд?г?н пикирлер, сунуштар (бар болсо);

7) 3х4 ?лч?мд?г? бир фотос?р?т;

8) Тиркеме папка.

Тизмеде к?рс?т?лг?н арыз жана документтерди тапшырууда бардык талапкерлер Сот департаментинде «Судьялык кызматка талапкердин анкетасын» толтурушат.

Кыргыз Республикасынын жергиликт?? сотунун судьялыгына талапкерге коюлуучу талаптар:

1)      Кыргыз Республикасынын жараны;

2)      Жашы 30 жаштан жаш эмес, 65 жаштан улуу эмес;

3)      Жогорку юридикалык билими;

4)      Юридикалык кесиби боюнча 5 жылдан кем эмес эмгек стажы.

 

Совет по отбору судей Кыргызской Республики

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

 

Совет по отбору судей Кыргызской Республики объявляет конкурсный отбор на замещение 3 вакантных должностей судей Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области, 3 вакантных должностей судей Балыкчинского городского суда Иссык-Кульской области, 3 вакантных должностей судей Джеты-Огузского районного суда Иссык-Кульской области, 5 вакантных должностей судей Иссык-Кульского районного суда Иссык-Кульской области, 4 вакантных должностей судей Каракольского городского суда Иссык-Кульской области, 3 вакантных должностей судей Тюпского районного суда Иссык-Кульской области, 2 вакантных должностей судей Тонского районного суда Иссык-Кульской области, 2 вакантных должностей судей Ак-Талинского районного суда Нарынской области, 2 вакантных должностей судей Ат-Башинского районного суда Нарынской области, 2 вакантных должностей судей Джумгальского районного суда Нарынской области, 2 вакантных должностей судей Кочкорского районного суда Нарынской области, 3 вакантных должностей судей Нарынского городского суда Нарынской области, 2 вакантных должностей судей Нарынского районного суда Нарынской области, 2 вакантных должностей судей Бакай-Атинского районного суда Таласской области, 3 вакантных должностей судей Кара-Бууринского районного суда Таласской области, 2 вакантных должностей судей Манасского районного суда Таласской области, 3 вакантных должностей судей Таласского городского суда Таласской области, 2 вакантных должностей судей Таласского районного суда Таласской области, 2 вакантных должностей судей Баткенского районного суда Баткенской области, 4 вакантных должностей судей Кадамжайского районного суда Баткенской области, 3 вакантных должностей судей Кызыл-Кийского городского суда Баткенской области, 2 вакантных должностей судей Лейлекского районного суда Баткенской области, 2 вакантных должностей судей Сулюктинского городского суда Баткенской области.

Прием заявлений и документов осуществляет Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики в течение 20 дней ежедневно с 14 марта по 2 апреля 2016 года с 09:00 до 18:00 часов по адресу: Кыргызская Республики, город Бишкек, ул. Ибраимова, д. 64, 4 этаж, кабинет 8. Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: (0312) 48-61-13 и (0558) 88-72-34, а также на сайте www.otborsudei.kg

 

 

К заявлению прилагаются:

1) копия паспорта;

2) нотариально заверенная копия диплома о высшем юридическом образовании;

3) заверенная копия трудовой книжки, иные документы, подтверждающие наличие стажа работы по юридической профессии;

4) медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное в течение одного года перед участием в конкурсе (справка формы №086);

5) документ, подтверждающий наличие дополнительного требования, предъявляемого к претенденту, предусмотренного частью 2 статьи 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Статусе судей Кыргызской Республики» и ч.2 ст.2 конституционного Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики».

Согласно части 2 статьи 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Статусе судей Кыргызской Республики» лица, впервые претендующие на замещение должности судьи местного суда и не имеющие стажа судейской работы, а также лица, имеющие судейский стаж работы, у которых при этом срок перерыва между подачей заявления на участие в конкурсе и освобождением от должности судьи либо прекращением полномочий судьи превышает десять лет, дополнительно предоставляют сертификат выдаваемый по результатам сдачи квалификационного экзамена.

6) отзывы, рекомендации, характеризующие личность претендента (если имеются);

7) одна фотография 3Х4;

8) скоросшиватель.

При подаче заявления и документов согласно указанному перечню, все претенденты заполняют «Анкету кандидата на должность судьи» в Судебном департаменте.

Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи местного суда Кыргызской Республики

  1) Гражданство Кыргызской Республики;

  2) Возраст - не моложе 30 лет и не старше 65 лет;

  3) Высшее юридическое образование;

  4) Стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет.

 

 
добавлен: 17.03.2016. 16:23
просмотров: 5588


Блог
Председателя Совета

Совет по отбору судей Кыргызской Республики принимает положительные и отрицательные отзывы кандидатов на должность судей Кыргызской Республики.
Для кандидатов на должность судей Конституционной палаты Верховного Суда КР!

Интернет-приемная

 всего вопросов: 743
 всего ответов:    572

Видео